Co je Holotropní dýchání:
13 důležitých otázek a odpovědí

Lidé, kteří se s danou tématikou teprve seznamují, mívají vždy spoustu naléhavých praktických otázek o tom, co je holotropní dýchání, jestli ho lze provádět doma, apod. Některé z těchto otázek se objevují stále znovu a znovu, a tak se zdá, že pro zvídavého nováčka jsou obzvláště důležité. Analogicky k těmto nejčastějším otázkám se postupně ustálily také určité odpovědi, které během let opakovaně nabízeli učitelé a zkušení facilitátoři. Pojďme se tedy podívat na 13 takových klasických otázek a odpovědět si na ně v duchu této tradice.

   Odpovídá Roman Petrov, certifikovaný facilitátor Holotropního dýchání.

Holotropic Bohemia, Holotropic Breathwork

Holotropní dýchání (Holotropic Breathwork®) je účinný prostředek sebepoznání a duchovní realizace, založený na vrozené lidské intuitivní moudrosti a její schopnosti posouvat nás směrem k pozitivní transformaci a celistvosti. Jeho teoretický rámec zahrnuje poznatky z moderního výzkumu vědomí, antropologie, rozličných směrů hlubinné psychologie, transpersonální psychologie, východních duchovních nauk, a mystických tradic z celého světa. „Holotropní“ doslova znamená „pohybující se směrem k celistvosti“ (z Řeckého holos — celek a trepein — směřovati k).

  Holotropní dýchání může být vhodné pokud:

● hledáte prožitkový přístup k léčení, který jde hlouběji než verbální terapie
● procházíte významnou životní krizí a hledáte autentickou moudrost a vhled
● chcete se vypořádat s následky traumatického zážitku z minulosti
● chcete pochopit emocionální kořeny chronických tělesných, nebo psychosomatických obtíží
● toužíte prohlubovat svůj vhled do podstaty skutečnosti a pokročit na duchovní cestě
● chcete podpořit integraci obtížného psychedelického zážitku
● chcete nalézt autentický tvůrčí impulz a podpořit uměleckou inspiraci
● máte pocit nezajímavě žitého života

Holotropic Breathwork is an entirely safe method, provided that certain standards and conditions are met (this includes ruling out medical contraindications). The easiest, safest and recommended way of ensuring that the required conditions are met is by choosing a facilitator (facilitators) who has completed the Grof Transpersonal Training program, and who subsequently has been granted a GTT certificate.

Od roku 2017 GTT od svých absolventů vyžaduje, aby každoročně odvedli určité penzum psychologické a duchovní práce na sobě (včetně absolvování dvou sezení holotropního dýchání) a každé tři roky se zúčastnili některého výcvikového modulu, nebo jiného mezinárodního setkání vedeného členy základního týmu GTT (GTT staff), aby mohli svou praxi zkonzultovat se svými učiteli a sladit ji s aktuálními standardy. Tento program má v rámci komunity GTT název Continuing Professional Development – CPD (Program následného profesionálního rozvoje). Doporučujeme, abyste si ověřili, ještě než se na nějaké sezení s holotropním dýcháním přihlásíte, zdali má váš vybraný facilitátor (resp. facilitátoři) platný certifikát GTT, případně si i prověřili jeho status v rámci programu CPD.

Kompletní, průběžně aktualizovaný a přehledný seznam všech certifikovaných facilitátorů najdete na oficiálních webových stránkách GTT - www.holotropic.com.

Technika holotropního dýchání byla vyvinuta v 70. a 80. letech dvacátého století v Esalenském institutu v kalifornském Big Sur. Následně byl v roce 1989 spuštěn výcvikový program GTT. V průběhu přibližně čtyřiceti let jeho dosavadní existence prošly zážitkem holotropního dýchání (v podobě, jak je vyučováno v rámci GTT) desítky tisíc lidí. Mnozí z nich během svého života podstoupili padesát i více sezení.  Dodnes nejsou evidovány žádné případy, kdy by holotropní dýchání někomu jakkoliv ublížilo.[1]

Toto je velice častá otázka. Kdykoli se sejde v debatě více nováčků, můžete si být jisti, že zazní dotaz jak na holotropní dýchání a jestli je možné se mu věnovat samostatně, třeba doma. Odpověď je, že holotropní dýchání sami provádět nemůžete, a to z následujících důvodů:

Holotropní dýchání je kompozitní technika, což znamená, že aby bylo možno skutečně hovořit o holotropním dýchání, je potřeba splnit a dodržet určité podmínky, a celou řadu dílčích komponent spojit do jednoho funkčního celku. Například takto sezení holotropního dýchání zahrnuje element spolupráce dýchajících a sitterů, anebo element sdílení v kruhu, kde účastníci sdílejí své zážitky, zatímco ostatní jim naslouchají. Dalším zásadním prvkem je vytvoření chráněného prostředí s náležitou podporou a péčí, které musí vyškolení facilitátoři během celého semináře aktivně udržovat. 

Máme zde také teoretickou složku semináře ve formě přednášky, případně i diskuse, kde se dozvídáme o nových způsobech, jak lze našim holotropním procesům porozumět a začlenit je do každodenního života. Další, velice důležitou součástí holotropního dýchání je cílená práce s tělem (bodywork), přesněji řečeno „práce zaměřená na uvolnění energie“, kterou účastníci mohou provádět pouze společně s vyškolenými facilitátory. Jindy můžeme během holotropního sezení dospět do obtížné fáze svého prožitku, a tehdy už jen pouhá přítomnost zkušeného facilitátora, nebo jeho uklidňující či povzbudivé slovo, nezřídka dělá zázraky a může nám pomoci obtížnou situaci úspěšně překonat. A takto by bylo možno pokračovat dál ...

Jak vidíte, existuje spousta důvodů, proč holotropní dýchání prováděné na vlastní pěst doma, nikdy nemůže vyprodukovat stejné výsledky, jako ve správně vytvořeném prostředí a s řádně vyškolenými facilitátory. 

Ne, je jen jedno holotropní dýchání. 

Existují ovšem různé druhy technik, které mají v názvu „dýchání“. Možná už jste slyšeli názvy jako vědomé dýchání, transformativní dýchání, Maitri dýchání, psychedelické dýchání, dýchání pro duševní zdraví, breathwork meditace, biodynamické dýchání, neurodynamické dýchání, atd. V podstatě na cokoliv si vzpomenete …

Práce s dechem může mít potenciálně výrazný a zásadní vliv na vaši duševní a fyzickou kondici. Pokud tedy hodláte některou z těchto technik začít prakticky využívat, pak je důležité si uvědomit, že každá jednotlivá technika práce s dechem může přinášet zásadně odlišné výsledky. Z toho důvodu je ve vašem nejlepším zájmu, abyste vždy věděli přesně s jakou technikou práce s dechem máte co do činění, a jaké výsledky můžete očekávat, pokud se rozhodnete ji prakticky využívat.

„Holotropic Breathwork“ je mezinárodně registrovaná ochranná známka. Oprávnění používat ji pro svou praxi mají pouze certifikovaní absolventi programu Grof Transpersonal Training. Historie techniky holotropního dýchání, její popis a přínosy jsou řádně a podrobně zdokumentovány. Pokud se chcete o holotropním dýchání dovědět více, pak vám právě tento web může posloužit jako vhodný výchozí bod.

 

Ano, holotropní dýchání může v životě člověka zapříčinit skutečné a trvalé změny. 

Výsledky budou přirozeně mít tendenci vypadat jinak u člověka, který se holotropní praxi věnuje systematicky delší dobu, a u toho, kdo si tuto metodu vyzkouší pouze jednou nebo dvakrát. 

Holotropní dýchání umožňuje člověku prožitkově se otevřít aspektům sebe sama, které jsou obvykle skryty v oblasti nevědomé mysli. Je-li toto realizováno s náležitou péčí a ve správném kontextu, lze dosáhnout mimořádně prospěšných výsledků. Z teorie hlubinné psychologie je nám dobře známo, že přivedení těchto skrytých aspektů naší psýché na povrch vědomí a jejich následné pečlivé začlenění do vědomé identity osobnosti vede u člověka k uzdravení a funkčnímu rozvoji. Čím je naše vědomé já ucelenější a lépe integrované, tím bohatšímu, zdravějšímu a uspokojivějšímu životu se můžeme těšit.[2]

Individuální sezení s holotropním dýcháním jsou možná, a i přesto, že se v praxi vyskytují poměrně zřídka, v určitých případech mohou pro volbu individuálního formátu nastat dobré důvody.

Cítit se trochu ostýchavě je zcela přirozené, zejména máme-li se zúčastnit skupinového holotropního dýchání poprvé. Koneckonců, vstoupit do mimořádného stavu vědomí znamená vzdát se do značné míry kontroly a tudíž se stát potenciálně zranitelnými. Proto je určitá míra ostýchavosti a obezřetnosti zcela na místě. Na druhou stranu je také pravda, že prakticky všichni, kdo se zpočátku zdráhají zúčastnit se skupinového sezení, ale pak se k tomu přeci jen odhodlají, jsou touto zkušeností příjemně překvapeni a vyjadřují následně úlevu. 

Věděli jste, že ve skupinovém prostředí můžete zažít spoustu úžasných věcí? Máte zde příležitost vyzkoušet si nejen roli dýchajícího ale také sittera, což je velmi cenné, neboť zážitek „sitterování" pro druhého člověka celý holotropní proces výrazně obohacuje. Seminář holotropního dýchání je také společenskou událostí, v níž díky vzájemné interakci s ostatními získáváme další cenné příležitosti svou zkušenost v mnoha ohledech ještě více obohatit. Další možnosti blíže nahlédnout do podstaty transformačního procesu se nám nabízejí při sdílení v početnějším kruhu, a to prostým nasloucháním prožitkům ostatních. Ve skupinovém dýchání můžete získat cennou zpětnou vazbu a třeba i navázat nová, opravdová přátelství.

Navíc, i když se to může jevit poněkud paradoxně, se ukazuje, že i pro jedince s přirozeně ostýchavou povahou je skupinové prostředí většinou lepší volbou než individuální sezení, a to proto, že když ve skupině vstupují do rozšířeného stavu vědomí všichni společně, pak se člověk svých rozpaků zbavuje obvykle snadněji, než v prostředí individuálního sezení, kdy je v místnosti sám, pouze za dohledu jednoho nebo dvou dalších lidí, kteří navíc sami setrvávají v běžném stavu vědomí.

Tudíž, v rámci GTT, obecně vřele doporučujeme holotropní dýchání ve skupinovém formátu. Pokud existuje konkrétní důvod skupině se vyhnout, pak je možné uskutečnit i individuální sezení.

Ne, bodywork ani jakýkoli jiný druh fyzického kontaktu není během holotropního dýchání povinný.

Na semináři holotropního dýchání je vše založeno na vzájemné dohodě a informovaném souhlasu. [3] Bodywork (neboli práce zaměřená na uvolnění energie) se v rámci procesu holotropního dýchání řídí dvěma základními principy: 1) podnět k němu vždy dává dýchající a 2) provádí ji dýchající s facilitátorem společně. Tento proces vždy vede dýchající!

Každý seminář holotropního dýchání zahrnuje teoretickou přednášku, která předchází zážitkové části. Během této přednášky se účastnící podrobně seznámí se základními principy a potenciálními přínosy cílené práce s tělem, včetně praktických ukázek. Během přednášky, nebo v jakoukoliv jinou vhodnou dobu během celého workshopu, se vždy najde prostor pro zodpovězení jakýchkoliv případných dotazů.

Každý účastník se na základě svých osobních zkušeností a teoretických znalostí rozhoduje, zda si chce v určité situaci bodywork vyžádat nebo ne.

Holotropní dýchání může být v řadě případů přínosné i pro lidi, kteří se necítí úplně fyzicky nebo psychicky zdrávi. Zároveň je však třeba říci i to, že holotropní dýchání není úplně pro každého.

Pokud víte, že váš fyzický či psychický stav není zcela optimální, avšak přesto byste si rádi holotropní dýchání vyzkoušeli, pak neváhejte vyhledat kvalifikovaného facilitátora a požádejte ho, aby vaši záležitost s vámi zkonzultoval. Profesionální facilitátoři holotropního dýchání jsou dostatečně vyškoleni, aby zjistili, zda je tato metoda pro vás vhodná, a mají pro tento účel k dispozici několik nástrojů. V některých případech si facilitátor může vyžádat doplňující konzultaci s vaším ošetřujícím lékařem nebo psychoterapeutem.

Může být. Závisí to na vaší nátuře a na původních příčinách vašeho stavu.

V holotropní terapii[4] se léčivý účinek objevuje jako výsledek procesu, který začíná tím, že si dovolíme ponořit se do oblastí vlastní psýché, které jsou za běžných okolností nevědomé. Když tak činíme (pomocí některé bezpečné a účinné techniky, jako je právě holotropní dýchání), pak dříve či později získáme příležitost vstoupit do kontaktu s prvotními příčinami našich problematických psychických stavů, včetně depresí, úzkostí, fobií a záchvatů paniky. To bude přirozeně do určité míry náročné, avšak nejinak je tomu, když s příznaky těchto stavů máme dlouhodobě žít. Kromě toho, pouhé dlouhodobé snášení příznaků samo o sobě jen vzácně povede k jejich překonání.

Pokud tyto skryté obsahy i přes jejich obtížnost vyneseme v holotropním procesu na povrch vědomé mysli a následně je správně integrujeme, můžeme je postupně transformovat tak, že nás již nebudou v každodenním životě obtěžovat. Je vhodné současně pracovat i s psychoterapeutem, neboť tím lze účinně podpořit proces integrace, který je pro zdárný průběh holotropní terapie klíčový. Málokterý přístup je tak efektivní, jako systematická kombinace prožitkové hlubinné terapie (jakou je například holotropní dýchání) s verbální, analytickou psychoterapií.[5]

Pokud máte od lékaře předepsané léky na depresi, úzkosti, fobii nebo záchvaty paniky, je nutné, abyste o této skutečnosti informovali svého facilitátora.

Ano i ne. Na holotropní dýchání by nemělo být pohlíženo jako na primární prostředek léčby tělesných nemocí. Vždy je vhodné tělesná onemocnění léčit primárně v rámci medicínského systému, který je k tomuto určen. 

Zároveň není nic neobvyklého, že holotropní dýchání ve svém důsledku vyústí v překonání psychogenních[6] nemocí nebo chronických bolestí. Někdy se toto vyskytne i v situacích, kdy si klasický lékařský přístup s danou potíží nedokáže poradit a docílit uspokojivých výsledků.

Pokud potřebujete určit, zdali by vám holotropní dýchání mohlo pomoci s překonáním tělesných potíží, vždy se poraďte s kvalifikovaným facilitátorem i lékařem.

V některých aspektech ano. Jak LSD tak i holotropní dýchání nám umožňují vynést do vědomé mysli ty obsahy naší psýché, které obvykle nejsou k dispozici pro bezprostřední, vědomé prožití. LSD však může potenciálně mít mnohem silnější účinek; zážitek obvykle trvá přibližně třikrát až čtyřikrát déle a při podání vysoké (psychedelické) dávky se uživatel může dočkat velmi radikálního efektu. V tomto ohledu se holotropní dýchání zpravidla považuje za mírnější a praktičtější přístup, jelikož jeho účinky obecně nejsou tak dramatické a proces integrace je plynulejší a dobře zvládnutelný.

Další důležitý rozdíl spočívá ve skutečnosti, že při holotropním dýchání lze vývoj zážitku regulovat prostým zvýšením či snížením intenzity dýchání. U psychedelických látek, jako je LSD, je intenzita zážitku primárně určena výší užité dávky, přičemž následná regulace zážitku už nebývá tak snadná. Jakmile jednou požijete zvolenou dávku, budete si muset celým zážitkem nějak projít, i s tím, že toho na vás bude v určitých chvílích třeba příliš.

Holotropní dýchání také často bývá velmi intenzivní na tělesné úrovni, častokrát zahrnuje spoustu pohybu a energické fyzické akce. Změny vizuálního vnímání zde nebývají tak časté nebo tak výrazné jako u sezení s LSD, zato však emoce se během holotropního dýchání můžou projevit velmi silně.

Ano, holotropní dýchání může často v této situaci pomoci.

Když si projdeme obtížným psychedelickým zážitkem, zvláště takovým, který nás zastihl nepřipravené, může to být docela šok. I poté, co jsme se už samotným zážitkem probojovali, s námi někdy mohou i nadále zůstávat různé přetrvávající negativní příznaky, jako náhlé a nečekané intenzívní emoční vzpomínky („flashbacky”), noční můry, potíže s usínáním, úzkost, výkyvy nálad, nutkavé myšlenky, nebo i fyzická bolest, svalové napětí nebo třas, potíže s trávením nebo jiné, více či méně závažné problémy.

Za takových okolností je pochopitelné, že to poslední, co bychom si přáli, je absolvovat takový zážitek ještě jednou. Avšak aby bylo možné účinně vyřešit příčinu takovýchto přetrvávajících problémů, je možné, že bude nezbytné se do mimořádného stavu vědomí vrátit.

Pokud se v této situaci ocitneme, bude pro nás zásadní pochopit co se stalo, proč příznaky neodeznívají a co lze pro vyřešení problémů vyplývajících z traumatizujícího psychedelického zážitku udělat. Holotropní dýchání obvykle bývá při řešení těchto potíží dobrou volbou. Pokud tedy potřebujete pomoc, vyhledejte certifikovaného facilitátora a požádejte ho o konzultaci.

Ano, může. Holotropní dýchání již mnoha lidem pomohlo v jejich zápase o překonání závislosti na alkoholu anebo jiných návykových látkách.

Je však důležité si uvědomit, že překonání závislosti na návykových látkách bývá dosti tvrdý oříšek. Aby se člověk zcela zbavil aktivní závislosti na takových látkách, jako jsou alkohol, kokain, pervitin nebo heroin, musí být k tomu maximálně odhodlán a sám vyvinout mimořádné úsilí. Samotné holotropní dýchání, i když je prováděno systematicky, na tento úkol stačit nebude. Je-li závislost ve fázi aktivního užívání, je holotropní dýchání dokonce kontraindikované, jelikož účinky těchto návykových látek přímo kolidují s léčivými mechanismy této metody.

U vážných případů závislostí na návykových látkách bude pravděpodobně nejlepší vsadit na systematickou, specializovanou léčbu. Jakmile se terapie posune do stádia, kdy dotyčný návykovou látku již aktivně neužívá, lze holotropní dýchání přidat jako další metodu, která pomůže vykořenit zbývající vazby na staré sebedestruktivní návyky a nalézt nový smysl života.

Zajímají vás otázky jako "Co je to holotropní dýchání?", nebo "Jak na holotropní dýchání"? Pak jste na správném místě. Výše uvedený článek nabízí 13 otázek a odpovědí, které by mohly být právě pro vás.

Teorie

This is how Site Sections are decorated.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Cursus mattis molestie a iaculis at. Velit sed ullamcorper morbi tincidunt. Natoque penatibus et magnis dis parturient montes nascetur ridiculus mus. Id interdum velit laoreet id donec ultrices tincidunt arcu non. Fusce ut placerat orci nulla pellentesque dignissim enim sit. Dignissim suspendisse in est ante in nibh mauris. Egestas egestas fringilla phasellus faucibus scelerisque eleifend donec pretium vulputate. Nibh ipsum consequat nisl vel. Pellentesque id nibh tortor id aliquet lectus proin nibh. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada. Amet aliquam id diam maecenas ultricies mi eget mauris. Enim blandit volutpat maecenas volutpat blandit aliquam etiam erat. Odio tempor orci dapibus ultrices in iaculis nunc sed augue. Erat imperdiet sed euismod nisi porta lorem mollis aliquam.

Výraz „set a setting“, který je dnes široce užíván zejména v hlubinné psychologii a v psychedelických kruzích, původně zavedl na počátku šedesátých let dvacátého století Timothy Leary.

Tím je míněno, že během transpersonálního zážitku se můžeme, v kontrastu k našemu běžnému ztotožnění se se sebou samými, prožitkově ztotožnit například s nějakou jinou bytostí, třeba zvířetem nebo druhým člověkem. Během takového zážitku jsme si plně a důvěrně vědomi mentálních a fyzických složek a charakteristik té bytosti, tak jak je prožívá sama v sobě a o sobě. Avšak může se také stát, že se z prožitku vytratí i samotná hranice mezi „já“ a „ne-já“. Jde o sebe-reflektující aspekt naší mysli, který zůstává konstantní v obou uvažovaných případech — prožívání sebe sama jak ve své obvyklé podobě, tak i v podobě zvířete nebo jiného člověka. V psychedelickém nebo holotropním zážitku se hranice mezi „já“ a „ne-já“ může příležitostně zcela vytratit. V tom okamžiku „já“ neexistuje.

Teorie psychoanalýzy prezentuje klasické dělení na tři složky osobnosti: id, ego a superego. Stručně řečeno id představuje nevědomé biologické pudy, superego souhrn naučených a zvnitřnělých pravidel chování z dětství (tj. osvojování si hygienických návyků, vymezování a respektování osobních hranic, atd.), a ego je pak sebe-vědomé já, fungující jako vyrovnávací činitel a prostředník mezi id a superegem. V rozšířeném, holotropním stavu vědomí se může stát, že například zcela autenticky a plnohodnotně prožijeme současné ztotožnění se s vlastním běžným já a já svého otce, což následně vyústí v získání nového náhledu na náš vztah s naším skutečným otcem, a zároveň i na vztah odpovídajících složek naší osobnosti (ego a superego). Lze si představit i situaci, kdy náš zážitek překročí veškeré limity psychoanalytického modelu (zejména pokud jsme s ním například byli důvěrně obeznámeni a vnímali vnitřní dynamiku svojí osobnosti skrze jeho optiku), a to tak dramaticky a v takovém rozsahu, že se pro nás celý tento koncepční konstrukt stane úplně irelevantním. Následně by pak bylo nevyhnutelné přijmout rozsáhlejší a ucelenější obraz svého já.

„Zatímco tradiční model psychiatrie a psychoanalýzy je striktně osobnostní a biografický, moderní výzkum vědomí do něj přidává další nové úrovně, oblasti a dimenze a podává obraz lidské psýché jako souměřitelné s celým vesmírem a celou existencí.” Grof, 1985, Za hranice mozku

Některé přírodní národy používají psychoaktivní rostliny (někdy i zvířecí produkty) k léčebným a duchovním účelům po celá tisíciletí. Mnohé z nich k tomu vyvinuly původní, propracované, teoretické i praktické kontexty a postupy. Tyto takzvané šamanské tradice jsou stále součástí různých domorodých společenství celého světa, především, co do množství a rozmanitosti, oblasti Amazonie.

Kniha Abrahama Maslowa „Náboženství, hodnoty a vrcholné zážitky“ je všeobecně považována za zakládající dílo humanistické psychologie.

Seznam knih Stanislava Grofa naleznete v sekci tohoto webu nazvané Teorie a seznam další doporučené literatury, včetně webových odkazů a dalších informačních zdrojů, najdete v sekci Integrace.

Jelikož bodywork se pochopitelně neobejde bez určité míry fyzického kontaktu, je důležité zmínit, že podnět k jeho použití v rámci holotropního dýchání vždy dává dýchající a nikdy neprobíhá bez jeho souhlasu. Certifikovaní facilitátoři jsou v cílené práci s tělem k uvolnění energie důkladně vyškoleni a jsou vázáni povinností ve své praxi udržovat vysoký etický standard.

Výjimkou může být sezení s jediným účastníkem, kde jsou přítomni pouze dýchající a kvalifikovaný facilitátor. I při takovém individuálním sezení ale není výjimkou, že je přítomen navíc ještě i sitter.

Označení Holotropic Breathwork® je mezinárodní registrovanou obchodní známkou. Pro svou veřejnou praxi ho smějí používat pouze držitelé platného certifikátu GTT.

Onen příslib, který je základem výrazu “země zaslíbená” je obsažen v některých verších První knihy Mojžíšovy (Genesis), která je součástí židovské Tóry. Ve verši 12:1 se praví:

I řekl HOSPODIN Abramovi, „Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu.“

Jinými slovy řečeno: „Vydej se za dobrodružstvím!“